Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1234adb8-ecfc-11ee-b4e0-4ac387c144e3

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-1234adb8-ecfc-11ee-b4e0-4ac387c144e3

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@dobrcz.pl (w zakresie np. zadawania pytań dot. wyjaśnienia treści SWZ, przekazywania wezwań i zawiadomień. (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.