Wójt Gminy Dobrcz, działaj±c na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Dobrcz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz
Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz.
Konsultacje przeprowadzone będą: w okresie od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia 21 marca 2016 r. w formie:

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostan? omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 11.00. w Urzędzie Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,
  2. Zbierania uwag ustnych - uwagi można składać w okresie od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia 21 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz (pokój nr 4), w godzinach pracy Urzędu Gminy,
  3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomoc± ¶środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Dobrcz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularz jest dostępny jako zał?cznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:

  1. Drog± elektroniczn± na adres: a.radtke@dobrcz.pl
  2. Drog± korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,
  3. Bezpoś¶rednio do Urzędu Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz (pokój nr 4), w godzinach pracy Urzędu.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami jest dostępny:

  1. Na stronie Gminy Dobrcz w Biuletynie Informacji Publicznej - www.dobrcz.bip.net.pl,

  2. W Urzędzie Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz (pokój nr 4),