Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dobrcz

Kolorowy pasek

Zbiór aktów prawa miejscowego

 

 

Zobacz także

Uchwała Nr XV/128/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XV/124/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stronno
Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
Uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu na 2020 rok.
Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobrcz w roku szkolnym 2019/2020.
Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Nekla.
Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Uchwała Nr XIII/ 98/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2020 rok.
Uchwała Nr XIII/ 97/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr X/ 81/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa rosnącego w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Aleksandrowiec-Włóki w miejscowości Sienno, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz.
Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spoecznych w sprawie zmiany nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości położonych przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Wudzyn.
Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie gminy Dobrcz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Dobrcz w roku 2019.
Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
Uchwała Nr XVIII/187/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XVI/185/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych.
Uchwała Nr XVI/184/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Stronno
Uchwała Nr XVI/182/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 września 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobrcz.
Uchwała Nr XII/167/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XII/166/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stronno.
Uchwała Nr XII/165/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stronno.
Uchwała Nr XII/160/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Dobrcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XII/159/2018 Rady Gminy dobrcz z dnia 21 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrcz, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Uchwała Nr XII/158/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy dobrcz, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Uchwała Nr XII/157/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie formy ochrony przyrody z jednego drzewa gatunku Kasztanowiec Biały rosnącego w miejscowości Kozielec.
Uchwała Nr XII/156/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 2 drzew Kasztanowców Białych rosnących na cmentarzu w miejscowości Dobrcz.
Uchwała Nr XI/150/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dobrcz w roku 2018 .
Uchwała Nr X/143/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze w miejscowości Kotomierz.
Uchwała Nr X/142/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy w miejscowości Kotomierz.
Uchwała Nr X/141/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nekla.
Uchwała Nr X/140/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy dobrcz, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 wspólfinansowanego ze środków WFOSiGW w Toruniu".
Uchwała Nr VIII/133/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr VIII/132/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrcz w 2018 roku"
Uchwała Nr VIII/131/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 2 drzew alei przydtożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowości Sienno.
Uchwała Nr VII/120/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Uchwała Nr VII/118/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa gatunku -Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) rosnącego w miejscowości Dobrcz, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr VII/117/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej Nr 5 E-261 Świecie-Bydgoszcz w miejscowości Borówno.
Uchwała Nr VI/109/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o nadanie nazw ulic w miejscowości Gądecz.
Uchwała Nr V/84/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr V/83/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
Uchwała Nr XXI/225/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 marca 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów.
Uchwała Nr XX/219/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrcz w 2017 r.
Uchwała Nr XX/217/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowościach Kotomierz i Sienno.
Uchwała Nr XVIII/186/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XVIII/185/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok.
Uchwała Nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych.
Uchwała Nr XV/178/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz.
Uchwała Nr XIII/167/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówno
Uchwała Nr XIII/166/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Borówieńskiej - gminnej drogi publicznej w miejscowości Dobrcz
Uchwała Nr XIII/165/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XII/151/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz
Uchwała Nr XI/146/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz.
Uchwała Nr XI/145/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrcz w 2016 r.
Uchwała Nr X/126/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr X/125/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrcz.
Uchwała nr V/61/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych na terenie Gminy Dobrcz oraz trybu i zakresu...
Uchwała nr V/60/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Dobrcz.
Uchwała nr V/59/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną...
Uchwała nr V/58/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz.
Uchwała Nr IV/54/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Dobrcz.
Uchwała Nr IV/52/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Stronnie.
Uchwała Nr IV/51/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ujęcia w wykazie kapielisk na rok 2015 Kąpieliska Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy WOPR Województa Kuj-Pom Kąpielsiko Borówno nad Jeziorem w Borównie.
Uchwała Nr IV/50/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr IV/49/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i terminów składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości ....
Uchwała Nr IV/48/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr IV/47/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 19/15 w obrębie ewidencyjnym Trzęsacz, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr IV/46/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 163/2 w obrębie ewid. Borówno, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr IV/45/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Długiej w miejscowości Kotomierz, gmina Dobrcz.
Uchwała Nr IV/44/2015 rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jarzębinowej w miejscowości Dobrcz.
Uchwała Nr IV/43/2015 rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 50/4, nr 50/5, nr 50/6, nr 50/7, nr 50/8, nr 50/9 w miejscowości Dobrcz.
Uchwała Nr IV/42/2015 rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 17/5, nr 17/6, nr/17/7, 17/8 w miejscowości Dobrcz
Uchwała Nr IV/41/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Szkolnej, obreb Borówno.
Uchwała Nr IV/40/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Bydgoskiej, obręb Borówno.
Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dobrcz.
Uchwała Nr III/33/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowaskiej w Stronnie.
Uchwała Nr XXVIII/418/2014 rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz (dot. wsi Kusowo obręb Borówno).
Uchwała Nr XXVIII/417/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz (dot. wsi Wudzynek).
Uchwała Nr XXVIII/416/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz (dot.wsi kotomierz i Sienno).
Uchwała Nr XXVIII/415/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz (dot. wsi Dobrcz).
Uchwała Nr XXVIII/414/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz (dot. wsi Stronno).
Uchwała Nr XXVIII/413/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz (dot. wsi Wudzyn)
Uchwała Nr XXVIII/412/2014 rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz 9dot. wsi Strzelce Górne).
Uchwała Nr XXVIII/407/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych.
Uchwała Nr XXVIII/406/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2015 r.
Uchwała Nr XXVIII/405/2014 rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia cenuy skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 r.
Uchwała Nr XXVIII/403/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrcz na 2015 r.
Uchwała Nr XXVIII/401/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XXVIII/399/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Włóki gmina Dobrcz, dotyczącymi zmiany nazwy miejscowości.
Uchwała Nr XXVIII/398/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchylenia częsci uchwały Rady Gminy Dobrcz w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Sienno.
Uchwała Nr XXVIII/397/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Kotomierz: Stronno, Borówno, Strzelce Górne, Pauliny i Dobrcz.
Uchwała Nr XXVIII/396/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r.
Uchwała Nr XXVII/395/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie,wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach oraz punktach przedszkolnych ...
Uchwała Nr XXVII/394/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 wrzesnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarzadzajacym jest Gmina Dobrcz.
Uchwała Nr XXVII/390/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zaliczenia ulic do dróg gminnych.
Uchwała Nr XXVI/374/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków powstałych w wyniku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Dobrcz zgodnie z rozp. Komisji Europ.
Uchwala Nr XXVI/376/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Dobrcz.
Uchwała Nr XXVI/384/2014 Rady Gminy Dobrcz dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia w publ. przedszkolach oraz punktach przedszkolnych...
Uchwała Nr XXVI/386/2014 Rady Gminy dobrcz z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z pomnika przyrody - dębu burgundzkiego, rosnącego w parku dworskim w Kusowie.
Uchwała Nr XXVI/388/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody - Igliczni trójcierniowej, rosnacego w parku dworskim w Kusowie.
Uchwała Nr XXV/372/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz.
Uchwała Nr XXV/371/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomosci położónych na obszarze g. Dobrcz.
Uchwała Nr XXV/370/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXV/369/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobrcz...
Uchwała Nr XXV/368/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014 r. uchylajaca uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od włascicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała Nr XXV/358/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie ujęcia w wykazie kapielisk na rok 2014 Kapieliska Ośrodek Szkoleniowo_Wypoczynkowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nad Jeziorem w Borównie.
Uchwała Nr XXV/357/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Aleksandrowo i Stronno.
Uchwała Nr XXV/356/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
Uchwała Nr XXIV_349 _2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14.02.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020”
Uchwała Nr XXIV_347 _2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14.02.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Odnowa centrum wsi Gądecz poprzez budowę placu zabaw” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju ......
Uchwała Nr XXIV_340 _2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14.02.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie .......
Uchwała Nr XXIV_339 _2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14.02.2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ...........
Uchwała Nr XXIII/323/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz.
Uchwała Nr XXIII/322/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz.
Uchwała Nr XXIII/317/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Dobrcz.
Uchwała Nr XXII/308/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Nekla i Stronno.
Uchwała Nr XXII/300/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Dobrcz.
Uchwała Nr XXII/296/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na 2014 r.
Uchwała Nr XXII/295/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, lesny i od nieruchomości.
Uchwała Nr XXII/294/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 r.
Uchwała Nr XXII/293/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 r.
Uchwała Nr XXI/282/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 października 2013 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2014 r.
Uchwała Rady Gminy Dobrcz Nr XX/274/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz.
Uchwała nr XIX_268_2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Dobrcz dotyczącego wsi Kotomierz i Zalesie
Uchwała nr XIX_267_2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Dobrcz dotyczącego wsi Kotomierz i Zalesie
Uchwała nr XIX_253_2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobrcz
Uchwała nr XIX_252_2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
Uchwała Nr XVIII/250/2013 w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XVIII/247/2013 w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie "Gminna Przychodnia w Dobrczu"
Uchwała Nr XVIII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka
Uchwała Nr XVIII/244/2013 w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Borówno i Aleksandrowo
Uchwała Nr XVIII/241/2013 zmieniajaca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właścicieli...
Uchwała Nr XVIII/240/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na obszarze Gminy Dobrcz
Uchwała Nr XVIII/236/2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała Nr XVII/216/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę ...
Uchwała Nr XVII/214/2013 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Augustowo"
Uchwała Nr XVII/230/2013 w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie "Gminna Przychodnia w Dobrczu"
Uchwała Nr XVII/215/2013 w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2013 kapieliska " Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy Wodnego Ochotniczego Pogotowaia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kąpielisko Borówno" nad Jeziorem w Borównie
Uchwała Nr XVII/213/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrcz w 2013r.
Uchwała Nr XVII/212/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz
Uchwała Nr XVI/202/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz
Uchwała Nr XV/195/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego części wsi Strzelce Dolne.
Uchwała Nr XV/194/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Borówno
Uchwała Nr XV/190/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013r.
Uchwała Nr XV/182/2012 w sprawie przyjęcia logo Gminy Dobrcz oraz zasad używania logo Gminy Dobrcz
Uchwała Nr XV/181/2012 w sprawie: podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Dobrcz
Uchwała Nr 187/2012 w sprawie ograniczenia czasu korzystania przez podmioty gospodarcze z urządzeń sortowania węgla w Gminie Dobrcz.
Uchwała Nr XIV/159/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2013r. 
Uchwała Nr XIV/158/2012 w sprawie ustalania zasad poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
Uchwała Nr XIV/154/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Uchwała Nr XIV/153/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dobrcz. 
Uchwała Nr XIV/152/2012 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 
Uchwała Nr XIV/150/2012 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
Uchwała Nr XIII/135/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.
Uchwała Nr XIII/134/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego części wsi Strzelce Dolne.
Uchwała Nr XIII/133/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację i podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym...
Uchwała Nr XIII/132/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającymi jest Gmina Dobrcz.
Uchwała Nr XII/124/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Nekla
Uchwała Nr XII/123/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dobrcz
Uchwała Nr XII/125/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji planu odnowy miejscowości Dobrcz opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi"
Uchwała Nr XI/122/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ujęcia kapielisk na rok 2012 Kąpieliska WOPR nad jeziorem w Borównie.
Uchwała Nr XI/121/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Dobrcz i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Stronno - jednostki pomocniczej Gminy objętej zmianą.
Uchwała Nr X/114/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz.
Uchwała Nr X/113/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dobrcz.
Uchwała Nr X/112/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nekla.
Uchwała Nr X/106/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrcz w 2012 r.
Uchwała Nr X/100/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Strzelce Górne i Kusowo.
Uchwała Nr X/99/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania infrastruktury technicznej.
Uchwała Nr X/98/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
Uchwała Nr VIII/86/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Dobrcz, Nekla oraz Linówiec.
Uchwała Nr VIII/79/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określa wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r.
Uchwała Nr VIII/78/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2012 r.
Uchwała Nr VIII/77/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obiżenia ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 r.
Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
Uchwała Nr VII/69/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 października 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Augustowo".
Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29.08.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w samorządowy zakład budżetowy.
Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29.08.2011 r. w sprawie zniesienia form ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody znajdujących się w granicach administracycjnych Gminy Dobrcz
Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dzieciecych
Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2011 Kąpieliska WOPR nad Jeziorem w Borównie
Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Stronno, Dobrcz oraz Strzelce Górne
Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew rosnących w alei przydrożnej w miejscowości Sienno.
Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie: nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Stronno oraz Nekla.
Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie: ustalania zasad poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz
Uchwała Nr III/18/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2011-2015
Uchwała Nr III/19/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016
Uchwała Nr III/20/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
Uchwała Nr III/21/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w samorządowy zakład budżetowy oraz nadanie statutu
Uchwała Nr XXXI/407/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji planu odnowy miejscowości Magdalenka opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi"
Uchwała Nr/XXXI/403/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011 r.
Uchwała Nr XXXI/402/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2011 r.
Uchwała Nr XXX/400/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałe w sprawie podjęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz i Kusowo"
Uchwała Nr XXX/398/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Kusowo.
Uchwała Nr XXVIII/368/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę XXV/315/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy m. Dobrcz ...
Uchwała Nr XXVIII/367/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/314/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy m. Trzebień ...
Uchwała Nr XXVIII/366/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/313/2009 z dniaa 28 grudnia 2009 w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy m. Strzelce Górne ...
Uchwała Nr XXVIII/365/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010 r. zmienająca uchwałę nr XXV/312/2009 z dnia 28 grudnia 2009 rw sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy m. Kotomierz. ...
Uchwała Nr XXVIII/364/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/311/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji aktualizacji planu odnowy m. Kusowo ...
Uchwała Nr XXVIII/363/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/310/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy m. Nekla ...
Uchwała Nr XXVIII/362/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/309/2009 z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy m. Borówno...
Uchwała Nr XXXVIII/361/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/308/2009 w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy m. Trzeciewiec ...
Uchwała Nr XXVIII/360/2010 Rday Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , a także szczegółowych warunków ...
Uchwała Nr XXVIII/358/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2015.
Uchwała Nr XXVIII/357/2010 Rady Gminy Dobrcz zz dnia 24 maja 2010 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Uchwała Nr XXVI/325/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/288/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. zatwierdzającej do realizacji planu odnowy miejscowości Kozielec.
Uchwała Nr XXV/304/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XXV/315/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy miejscowości Dobrcz opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ...
Uchwała Nr XXV/314/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy miejscowości Trzebień opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ...
Uchwała Nr XXV/313/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy miejscowości Strzelce Górne opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ...
Uchwała Nr XXV/312/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy miejscowości Kotomierz opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...
Uchwała Nr XXV/311/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualaizacji planu odnowy miejscowości Kusowo opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ...
Uchwała Nr XXV/310/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy miejscowości Nekla opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ...
Uchwała Nr XXV/309/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy miejscowości Borówno opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013...
Uchwała Nr XXV/308/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy miejscowości Trzeciewiec opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ...
Uchwała Nr XXV/307/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/305/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Aleksandrowo.
Uchwała Nr XXIV/290/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałe w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
Uchwała Nr XXIV/288/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy miejscowości Kozielec opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Uchwała Nr XXIV/283/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r.
Uchwała Nr XXIV/282/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2010 r.
Uchwała Nr XXIII/272/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Dobrcz, Stronno oraz Nekla.
Uchwała Nr XXIII/270/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2009 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Stronnie.
Uchwała Nr XXII/263/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą " Integracja i rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej gmin ościennych Miasta Bydgoszcz".
Uchwała Nr XXII/262/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Borównie.
Uchwała Nr XXII/261/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Dobrczu, Kotomierzu, Kozielcu, Strzelcach Górnych i Wudzynie.
Uchwała Nr XXI/257/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały "w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobrcz".
Uchwala Nr XX/239/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli , określenia specjalności i form kształcenia , ma które dofinansowanie jest przyznane ..
Uchwała Nr XIX/235/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Uchwała Nr XIX/234/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Strzelce Górne.
Uchwała Nr XIX/233/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XIX/232/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej.
Uchwała Nr XIX/231/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji planu odnowy miejscowości Zalesie opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dzialanie "odnowa i rozwój wsi".
Uchwała Nr XVI/213/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
Uchwała Nr XVI/196/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2009 r.
Uchwała Nr XVI/195.2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2009 roku.
Uchwała Nr XVI/194/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2009 rok oraz ustalania zasad poboru tego podatku.
Uchwala Nr XV/188/2008 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 wrzesnia 2008 r. w sprawie ustalenia oplaty za korzystanie z punktów przedszkolnych
Uchwała Nr XV/186/2008 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustanowienia statutu Szkoły Podstawowej w Kozielcu im. Ligi Kobiet Polskich.
Uchwała Nr XV/185/2008 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 wrzesnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Borównie.
Uchwała Nr XV/184/2008 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 wrzesnia 2008 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoh. na rok 2008.
Uchwała Nr XV/178/2008 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 września 2008 w sprawie powołania gminnej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu
Uchwała Nr XV/177/2008 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Dobrcz na 2008 r.
Uchwała Nr XIV/176/2008 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Dobrczu i Kotomierzu.
Uchwała Nr XIV/170/2008 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek rolny, leny i od nieruchomości.
Uchwała Nr XIII/164/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XI/158/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010.
Uchwała Nr XI/156/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kozielcu.
Uchwała Nr XI/155/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Kozielcu.
Uchwała Nr XI/147/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji planu odnowy miejscowości Borówno i opracowanego w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi".
Uchwała Nr XI/146/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji planu odnowy miejscowości Włóki i opracowanego w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi".
Uchwała Nr XI/145/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji planu odnowy miejscowości Zalesie-Karczemka i opracowanego w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi"
Uchwała Nr XI/144/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji planu odnowy miejscowości Strzelce Górne i opracowanego w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi".
Uchwała Nr XI/143/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji planu odnowy miejscowości Strzelce Dolne i opracowanego w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi".
Uchwała Nr XI/141/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu.
Uchwała Nr XI/140/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Dobrcz.

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Karbowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Karbowski
Data wprowadzenia:2014-03-05 12:52:22
Opublikował:Dariusz Karbowski
Data publikacji:2014-03-05 12:57:34
Ostatnia zmiana:2020-03-06 08:18:57
Ilość wyświetleń:5304

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij