Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dobrcz informuje, że  wyznaczył następujące osoby zajmujące się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie:

Ewa Stanisławska, Biuro Zarządzania Środowiskowego, Urząd Gminy Dobrcz ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, pokój nr 3, tel. 52 364 80 47;   adres poczty elektronicznej e.stanislawska@dobrcz.pl

Judyta Korzeniowska , Biuro Zarządzania Środowiskowego, Urząd Gminy Dobrcz ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, pokój nr 8, tel. 52 364 80 12;   adres poczty elektronicznej j.korzeniowska@dobrcz.pl