1. Regulamin Metropolitalnej Karty uczniowskiej oraz Metropolitalnej Karty Malucha wydawanych przez Gminę Dobrcz
  2. Zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub o?rodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców
  3. Harmonogram czynno?ci w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrcz w roku szkolnym 2020/2021
  4. Ustalenie na 2020r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnię oraz specjalno?ci i form kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane
  5. Oczywista omyłka w zarządzeniu nr 6/2020
  6. Wzory druków na udzielenie lub rozliczenie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
  7. Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 października 2020r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych
  8. Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 października 2020r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozielcu